Máy quay của Ben ghi lại hành động mãnh liệt với tôi