Bộ phim của Amree khám phá những ham muốn cấm kỵ, đẩy giới hạn của niềm vui.