Chất lượng thấp của 3D để lại rất nhiều điều mong muốn.